Plannen voor geregistreerd partnerschap, melding

U regelt een geregistreerd partnerschap in de plaats waar u het partnerschap laat registreren. Bij het aangaan van een geregistreerd partnerschap krijgt u te maken met een aantal plichten die u moet vervullen. Deze plichten worden hieronder beschreven.

Melding voorgenomen Geregistreerd Partnerschap
Voordat u in het huwelijk treedt of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u melding doen van uw voorgenomen huwelijk of partnerschap (voorheen heette dit ondertrouw). De ambtenaar van de burgerlijkestand controleert op dat moment of u kan en mag trouwen of een partnerschap aan mag gaan. De melding kunt u het beste doen in de gemeente waar u wilt trouwen of een partnerschap wilt aangaan. Het mag ook in uw woongemeente.

Als u een melding wilt doen moet u minimaal 18 jaar zijn.

Locatie geregistreerd partnerschap
Het geregistreerd partnerschap wordt aangegaan in het openbaar in het gemeentehuis. Ook kunt u een geregistreerd partnerschap aangaan op alle daartoe door de gemeente aangewezen locaties. U kunt bij uw gemeente informeren naar de mogelijkheden.

Benodigde papieren geregistreerd partnerschap
Bij de aangifte van geregistreerd partnerschap moet u stukken overleggen waaruit blijkt dat u een geregistreerd partnerschap kan en mag sluiten. Welke stukken dit precies zijn, hangt af van de situatie. Burgers die in het buitenland zijn geboren of in het buitenland hebben gewoond hebben doorgaans wel documenten nodig. Tevens geldt dit voor mensen met een vreemde nationaliteit. Informeert u daarom bij de gemeente (14 070) welke documenten u daadwerkelijk nodig heeft.

Wachttijd registratie partnerschap
De melding van voorgenomen partnerschap is, gerekend vanaf de datum van ontvangst, één jaar geldig. Er dienen minimaal 14 dagen te liggen tussen de datum van ontvangst van de melding en de datum van het partnerschap. Alleen in bijzondere gevallen zijn uitzonderingen mogelijk. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een registratie van uw melding voornemen tot geregistreerd Partnerschap.

Getuigen verplicht
Bij de registratie van het partnerschap moeten er meerderjarige getuigen aanwezig zijn. Er moeten minimaal twee en er mogen maximaal vier getuigen bij zijn. U mag zelf bepalen hoe u het aantal getuigen over uw partner en uzelf verdeelt. U moet bij de aangifte de volledige namen en adressen en kopie geldig legitimatiebewijs van de getuigen overleggen.

Afleggen verklaring partnerregistratie
U en uw partner maken de partnerregistratie officieel door het afleggen van een verklaring. Die verklaring legt u af ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Partnerschapsakte
Van de voltrekking van het geregistreerd partnerschap wordt een akte opgemaakt. Na het afleggen van de verklaring ondertekenen zowel u, uw partner als de getuigen de akte. Ook de ambtenaar van de burgerlijke stand ondertekent de akte.

Registreren partnerschap Nederlanders in het buitenland
Wanneer u als Nederlander niet meer in een gemeente in Nederland staat ingeschreven omdat u in het buitenland woont, kunt u toch in Nederland een huwelijk of een geregistreerd partnerschap aangaan. U kunt zelf kiezen in welke gemeente u dat wilt doen. Hiervoor moet u zelf contact opnemen met de huwelijksgemeente/ registratiegemeente.

Wel moet de melding plaatsvinden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag.