Overtreding van gemeenteregels melden

Als u denkt dat iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u dit doorgeven aan de Omgevingsdienst Haaglanden. U kunt bijvoorbeeld melden dat ergens:

  • illegaal afval is gestort
  • de bodem is vervuild
  • de lucht is verontreinigd
  • geluidsoverlast is

U doet dan een verzoek om handhaving. Nadat uw handhavingsverzoek is binnengekomen, kijkt de Omgevingsdienst Haaglandenof de milieuregels worden overtreden. Als dat zo is, kan de Omgevingsdienst Haaglanden maatregelen nemen. De Omgevingsdienst Haaglanden kan:

  • de overtreder dwingen om de milieuregels na te leven (bestuursdwang of dwangsom)
  • besluiten om de vergunning in te trekken

Ook kan de Omgevingsdienst Haaglanden aan de politie vragen strafrechtelijk op te treden.