Economische Strategie Rijswijk

In onze gemeente werken ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, de gemeente en andere partijen dagelijks hard aan onze economie: we bieden werkgelegenheid en welvaart en werken aan opgaven op het gebied van duurzaamheid, digitalisering, innovatie en arbeidsmarkt. Om zowel op de huidige als toekomstige trends en ontwikkelingen in te spelen, stellen wij een nieuwe economische strategie op.

De strategie moet inspelen op wat er al speelt én op de kansen die Rijswijk biedt. We willen met de strategie inzetten op het behouden en aantrekken van werkgelegenheid en bedrijvigheid. Daarom richt de strategie zich op het versterken van het ondernemersklimaat en het vestigingsklimaat. Bij ondernemersklimaat denken wij aan dienstverlening vanuit de gemeente en georganiseerd bedrijfsleven. Bij vestigingsklimaat denken wij aan voorzieningen, bereikbaarheid en imago. De strategie richt zich op het eindbeeld in 2030, maar ook wat hiervoor nu nodig is. Op deze manier kan worden gestuurd op de economische positie van de gemeente op lange termijn en om ondernemers in staat te stellen om zich te herpakken de komende twee jaar naar aanleiding van de coronacrisis.

Waar staan we nu?

Vanaf 22 juli tot 4 september konden ondernemers, werknemers en inwoners in Rijswijk reageren op de concept Economische Strategie. Tevens konden zij een korte enquête invullen om input te geven op de gekozen hoofdlijnen. Hierin kon worden aangegeven, wat de sterke en zwakke punten zijn van Rijswijk op het gebied van werken en ondernemen. Daarnaast was er ruimte om aanvullende input te geven.

Deze periode van consultatie werd afgetrapt met een video van wethouder Van de Laar, waarin hij op bezoek ging bij enkele ondernemers om persoonlijk hun input op te halen en waarin hij ondernemers opriep om ook hun input te geven. Dit alles om ook de komende jaren in te kunnen blijven zetten op het stimuleren en verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat in de gemeente.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot 52 waardevolle reacties van ondernemers, werknemers en inwoners via een online enquête. In onderstaande infographic hebben wij de belangrijkste punten samengevat en het vervolgproces geschetst.

Naast een online enquête is er een expertgroep bijeen geweest en hebben er twee themasessies plaatsgevonden. Bent u benieuwd naar de opbrengst van de totale participatieperiode? Deze kunt u hier vinden.

Hoe ziet de economische strategie er nu uit?

We willen de unieke eigenschappen van Rijswijk beter benutten. De gunstige ligging en goede bereikbaarheid onderscheidt Rijswijk van veel andere plaatsen. Door deze eigenschappen beter te benutten, willen we ervoor zorgen dat in 2030 de werkgelegenheid in onze gemeente stabieler, sterker geworteld en diverser is dan ooit. Dat zorgt er mede voor dat we dan een duidelijke, onderscheidende positie in de regio hebben.

Vier hoofdlijnen

We zien vier hoofdlijnen voor onze strategie:

  1. Sterke netwerken

Meer, fijnmazigere en sterkere netwerken tussen ondernemers, onderwijs, overheid en kennisinstellingen. Zo kunnen we onze krachten bundelen, elkaar versterken en beter inspelen op actuele ontwikkelingen in de economie en op de arbeidsmarkt.

  1. Sterke gebieden

Vitale, toekomstbestendige gebieden waar Rijswijkers kunnen ondernemen, werken, wonen en recreëren. Sterke gebieden zijn nodig om de goede bereikbaarheid van Rijswijk maximaal te benutten.

  1. Innoveren en verduurzamen

We zetten in op meer aan Rijswijk verbonden, (innovatieve) werkgelegenheid die veel spin-off creëert. We zien Rijswijk als toekomstige hub voor innovatie op het gebied van energie en verduurzaming.

  1. Rijswijk sterker profileren

We gaan Rijswijk sterker profileren. Dit is goed voor het ondernemersklimaat en voor het vestigingsklimaat.

De volledige conceptversie van de economische strategie vindt u hier.