Rijswijk en Delfland actualiseren Wateragenda

Het college van B&W van de gemeente Rijswijk heeft het Uitvoeringsprogramma water 2019-2020 vastgesteld. Dit programma vormt de basis van de samenwerking tussen Rijswijk en het Hoogheemraadschap van Delfland binnen het waterbeheer.

Rioleringswerkzaamheden zoals op de Sir W. Churchilllaan ter hoogte van de brandweerkazerne zorgen er onder meer voor dat we overtollig regenwater gaan afvoeren via een schoonwater-riool.Met een geactualiseerd Uitvoeringsprogramma willen Rijswijk en Delfland een duurzaam, schoon, gezond en veilig watersysteem en een vitale en aantrekkelijke leefomgeving realiseren.

De verschillende wateropgaven worden integraal aangepakt. Denk hierbij aan waterkwaliteit, waterkwantiteit, afvalwaterketen, bewustwording rond water, beheer en onderhoud, recreatie en vaarwegbeheer en grondwater.

Het Hoogheemraadschap zorgt voor droge voeten, sterke dijken en schoonwater. De gemeente zorgt voor onderhoud van de watergangen. Denk hierbij aan het baggeren, het onderhouden van beschoeiingen en het maaien van slootkanten.
In het vorige uitvoeringsprogramma 2017-2018 zijn diverse maatregelen uitgevoerd. Zo is onder meer de waterkwaliteit in het Wilhelminapark sterk verbeterd. Maatregelen voor de komende jaren staan in het teken van het veranderende klimaat. In beeld gebracht wordt wat de consequenties hiervan  zijn. Welke maatregelen moeten worden genomen om deze klimaatverandering het hoofd te bieden? Voorbeelden van klimaat adaptieve maatregelen zijn het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en groenblauwe schoolpleinen en het verminderen van het versteend oppervlak met vergroening.
Met belanghebbenden wordt in 2019 een risicodialoog gevoerd over hoe om te gaan met de risico’s van wateroverlast.

Het Uitvoeringsprogramma 2019-2020 vindt u hier