Samen werken aan betere luchtkwaliteit

De gemeente Rijswijk heeft zich vandaag aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord. In het Schone Lucht Akkoord staat wat Rijk, provincie en gemeenten gaan doen om onze lucht schoner te maken. Gemeenten die het Schone Lucht Akkoord ondertekenen, krijgen onder andere ondersteuning bij het opstellen van uitvoeringsplannen en bij het monitoren van maatregelen. De Rijswijkse maatregelen staan in het Actieplan luchtkwaliteit 2020-2024.

Schone Lucht AkkoordWethouder Armand van de Laar, die milieu in zijn portefeuille heeft, onderschrijft de doelen van het Schone Lucht Akkoord. “We moeten samen aan de slag om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Wij zullen als gemeente ons inspannen om de luchtkwaliteit in Rijswijk te verbeteren. Maar veel maatregelen moeten op nationaal niveau genomen worden en daar hebben wij geen invloed op. Denk bijvoorbeeld aan de A4, de landbouw en de scheepvaart.”

Milieuzone

Het Actieplan luchtkwaliteit beschrijft de maatregelen die de gemeente, bedrijven en inwoners wel zelf kunnen nemen. In mei en juni konden inwoners aangeven  maatregelen zij het belangrijkst vinden en wat zij zelf kunnen bijdragen aan een schonere lucht. Meer dan 80% van de in totaal 260 respondenten gaf aan dat ze graag willen dat de gemeente onderzoekt of een milieuzone op de Prinses Beatrixlaan haalbaar is. Bijna 30% van de respondenten denkt dat het verbeteren van de doorstroming bijdraagt aan een betere luchtkwaliteit. Tegelijkertijd vindt bijna 20% van de respondenten dit een slechte maatregel omdat een betere doorstroming juist meer verkeer kan aantrekken. Op de vraag wat men zelf kan doen scoort fietsen het hoogst, op de voet gevolgd door reizen met het openbaar vervoer. Gevraagd naar welke maatregelen inwoners missen in het actieplan, dan noemen de meeste mensen meer groen.

Onderzoeken

Veel maatregelen die bewoners belangrijk vinden hebben te maken met verkeer, vervoer en groen. Ten aanzien van groen gaat het college verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Voor de milieuzone wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waaruit moet blijken of en zo ja, hoeveel inwoners hierdoor persoonlijk worden geraakt en welke stappen de gemeente daarvoor kan treffen. De maatregelen rond verkeer en vervoer zal het college ook in het licht van de mobiliteitsvisie moeten bekijken. Mede op basis van de resultaten van de internetconsultatie maakt het college een besluit over welke maatregelen worden toegevoegd aan het Actieplan luchtkwaliteit en welke als eerste worden opgepakt.  

Bekijk hier bericht Rijksoverheid: https://schoneluchtakkoord.nl/1708798.aspx?t=Staatssecretaris-verwelkomt...