Afspraken COA

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft besloten geen gebruik te maken van de optie het contract met het COA tussentijds te beëindigen.

Logo Coa
Op 17 maart 2016 is een bestuursovereenkomst afgesloten met het Centraal Orgaan Asielzoekerscentrum (COA) voor de huisvesting van een asielzoekerscentrum (AZC) in Rijswijk. Dit contract geldt voor vijf jaar, tot 31 augustus 2021, met een eenmalige tussentijdse mogelijkheid  het contract zonder reden op te zeggen.

Begin dit jaar stuurde het college een brief omdat er eind 2018 sprake was van incidenten veroorzaakt door een aantal bewoners van het AZC. Naar aanleiding hiervan gaf de burgemeester opdracht om een plan van aanpak Veiligheid AZC Rijswijk op te stellen. Dit plan werd in maart vastgesteld door de lokale driehoek. Voor wat betreft de veiligheid betekent dit dat er verscherpt aandacht is voor en zicht is op incidenten en dat bij elk incident ook direct maatregelen worden genomen. In bovengenoemd geval heeft het COA direct maatregelen getroffen, waarna verder geen aantoonbare ernstige verstoringen van de openbare orde of veiligheid zijn geconstateerd.

Voor het college staat de veiligheid van de bewoners van het AZC en de omgeving voorop. Het college is zich ervan bewust dat er geen garanties kunnen worden gegeven op dit punt.