Voornemen uitschrijven uit de basisregistratie personen (BRP) week 27

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2:21 en 2:22 Wet Basisregistratie Personen (BRP). Na onderzoek is gebleken dat zij niet meer wonen op het adres waarop zij in de basisregistratie personen van de gemeente Rijswijk staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland wonen. Naam Geboortedatum Datum besluit Uitschrijven naar Isac, D 17-12-1994 3-7-2019 RNI Lalmahomed, MF 27-2-1969 3-7-2019 RNI Ünalan,A 28-8-2000 5-7-2019 RNI Nanhkoesingh, AR 19-6-1992 8-7-2019 RNI Lopez, A.J. 22-12-1998 8-7-2019 RNI Procedure vertrokken onbekend waarheen (VOW) Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Het college heeft besloten het bijhouden van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. De personen worden uitgeschreven met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land, volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP en zijn vanaf de datum van het besluit datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland. Naam Geboortedatum Datum besluit Uitschrijven naar Seddik, H 5-9-1990 5-7-2019 RNI Roessingh van Iterson, RP 8-3-1997 5-7-2019 RNI Poese, MMAR 10-6-1982 5-7-2019 RNI Rehman, A 10-9-1976 8-7-2019 RNI Margaritha, SDN 28-3-1999 8-7-2019 RNI Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met opgave Publieke Dienstverlening van de gemeente Rijswijk via adresonderzoek@rijswijk.nl of 14 070. Waarom deze bekendmaking De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. De burger is verplicht om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente. Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van de bovenvermelde personen geen aangifte binnen gekomen. Artikel 3:41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan belanghebbenden. Bezwaar Wanneer u het niet eens met ons besluit, kunnen u en andere belanghebbende ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Uw brief kunt u richten aan Burgemeester en Wethouders onder vermelding van “Opgave Juridische Zaken”, Postbus 5305 2280 HH Rijswijk. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat in elk geval de volgende informatie: • de gronden van bezwaar; • de naam en het adres van de indiener; • de dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt

Publicatiedatum

donderdag, 11 juli, 2019 tot donderdag, 22 augustus, 2019

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande personen te wijzigen, volgens art. 2:21 en 2:22 Wet Basisregistratie Personen (BRP).

Plaats

Rijswijk