Terinzagelegging ontwerpwijzigingsplan “Sir Winston Churchilllaan 1023a”

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een wijzigingsplan voorbereiden voor het mogelijk maken van twee woningen en dat hiervoor een ontwerpwijzigingsplan is opgesteld. Deze ligt gedurende zes weken ter inzage, vanaf vrijdag 29 november 2019 tot en met donderdag 9 januari 2020. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Aanleiding en aard wijzigingsplan De reden voor het wijzigingsplan is het voornemen om op de locatie “Sir Winston Churchilllaan 1023a” twee woningen te realiseren. Het plan past niet direct binnen het geldende bestemmingsplan, maar past wel binnen de kaders uit de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in het geldende bestemmingsplan. Daarom is een ontwerpwijzigingsplan opgesteld. Ter inzage Op grond van op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ligt het ontwerpwijzigingsplan ter inzage vanaf vrijdag 29 november 2019 tot en met donderdag 9 januari 2020. Iedereen kan het plan bekijken en desgewenst een zienswijze indienen. U kunt een zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, t.a.v. M.C. de Hoog. Een papieren exemplaar van het ontwerpwijzigingsplan ligt ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De balie is op dinsdag t/m donderdag geopend van 9:00 uur tot 17:00 uur en op maandag en vrijdag van 9:00 uur tot 12:00 uur. De pdf-stukken zijn in te zien via www.rijswijk.nl/projecten/wpswchurchill1023a. De digitale stukken (IMRO-gecodeerd) kunt u bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.wpswchurchill1023a-ON01. Indienen zienswijze Gedurende de termijn kan een ieder een zienswijze over het wijzigingsplan sturen aan burgemeester en wethouders, postbus 5305, 2280 HH Rijswijk. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze op het wijzigingsplan is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt met mevrouw M.C. de Hoog via (070) 326 1121 (aanwezig op maandag, woensdag en donderdag).

Publicatiedatum

donderdag, 28 november, 2019 tot donderdag, 9 januari, 2020

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een wijzigingsplan voorbereiden voor het mogelijk maken van twee woningen en dat hiervoor een ontwerpwijzigingsplan is opgesteld. Deze ligt gedurende zes weken ter inzage, vanaf vrijdag 29 november 2019 tot en met donderdag 9 januari 2020. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.