Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan “’t Haantje Midden”, Rijswijk

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het uitwerkingsplan “’t Haantje Midden” gewijzigd is vastgesteld. Het uitwerkingsplan is opgesteld teneinde de bouw van maximaal 850 woningen, één basisschool, detailhandel, horeca en maatschappelijke voorzieningen mogelijk te maken. Het plan is een uitwerking van de bestemming ‘Wonen – Uit te werken 2’ uit het bestemmingsplan “Sion – ’t Haantje, tweede herziening”. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat een aantal nieuwe woningen een geluidsbelasting ondervindt die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting vanwege het verkeer op de Prinses Beatrixlaan en de Laan van ’t Haantje, voor de geluidsbelasting vanwege de bedrijfsactiviteiten op het terrein van DSM (industrielawaai) en voor de geluidsbelasting vanwege het treinverkeer op de spoorlijn. De procedure om hogere grenswaarden vast te stellen wordt door de Omgevingsdienst Haaglanden doorlopen. De beschikking hogere grenswaarden wordt evenwel gelijktijdig met het uitwerkingsplan ter inzage gelegd. Het uitwerkingsplan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op NL.IMRO.0603.uphaantjemidden-VA01). Het uitwerkingsplan de daaraan ten grondslag liggende stukken, met ingang van vrijdag 17 mei 2019 tot en met donderdag 27 juni 2019 ter inzage bij de publieksbalie in de hal van het stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De balie is op maandag en vrijdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur en op dinsdag, woensdag en donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Degene die gedurende de periode dat het ontwerpuitwerkingsplan ter inzage heeft gelegen een zienswijze heeft ingediend en belanghebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Op het besluit om het uitwerkingsplan vast te stellen is Afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Op grond daarvan dienen de beroepsgronden in het beroepsschrift te worden opgenomen. Beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en dient tenminste te bevatten: - naam en adres van de indiener; - de dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; - de gronden, ofwel de motivering, van het beroep.

Publicatiedatum

donderdag, 16 mei, 2019 tot donderdag, 27 juni, 2019

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het uitwerkingsplan “’t Haantje Midden” gewijzigd is vastgesteld. Het uitwerkingsplan is opgesteld teneinde de bouw van maximaal 850 woningen, één basisschool, detailhandel, horeca en maatschappelijke voorzieningen mogelijk te maken. Het plan is een uitwerking van de bestemming ‘Wonen – Uit te werken 2’ uit het bestemmingsplan “Sion – ’t Haantje, tweede herziening”.

Plaats

Rijswijk