Activiteit; omgevingsvergunning brandveiliggebruik, Trilgrasstraat 4,

Uitgebreide procedure (brandveilig gebruik) Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn om, met toepassing van artikel 3.10 e.v. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een omgevingsvergunning brandveilig gebruik te verlenen ten behoeve van wonen op het adres Trilgrasstraat 4 te Rijswijk. Het ontwerpbesluit en alle daarbij behorende stukken liggen vanaf 19 november 2020 tot 31 december 2020 voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting op het stadhuis (zie kader ter inzage). De stukken zijn ook digitaal in te zien via de gemeentelijke website. Belanghebbenden kunnen tijdens de periode van terinzagelegging een zienswijze tegen het ontwerpbesluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Na behandeling van ontvangen zienswijzen zal het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit nemen. Tegen het nog te volgen definitieve besluit is alleen beroep mogelijk als u belanghebbenden bent en tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend. Alleen bij bijzondere omstandigheden is een uitzondering hierop mogelijk.

Publicatiedatum

donderdag, 19 november, 2020 tot donderdag, 31 december, 2020

Beschrijving

Activiteit; omgevingsvergunning brandveiliggebruik, Trilgrasstraat 4,

Plaats

Rijswijk