Activiteit: Brandveilig gebruik (vergunning):Brailelaan 10, het brandveilig gebruik kliniek

Uitgebreide procedure (Brandveilig gebruik) Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn om, met toepassing van artikel 3.10 e.v. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een omgevingsvergunning brandveilig gebruik te verlenen ten behoeve van het gebruik kliniek op het adres Braillelaan 10 te Rijswijk. Het ontwerpbesluit en alle daarbij behorende stukken liggen vanaf 8 augustus 2019 voor iedereen ter inzage bij de balie publieksvoorlichting op het stadhuis (zie kader ter inzage). De stukken zijn ook digitaal in te zien via de gemeentelijke website. Belanghebbenden kunnen tijdens de periode van terinzagelegging een zienswijze tegen het ontwerpbesluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Na behandeling van ontvangen zienswijzen zal het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit nemen. Tegen het nog te volgen definitieve besluit is alleen beroep mogelijk als u belanghebbende bent en tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend. Alleen bij bijzondere omstandigheden is een uitzondering hierop mogelijk.

Publicatiedatum

donderdag, 8 augustus, 2019 tot donderdag, 19 september, 2019

Beschrijving

Activiteit: Brandveilig gebruik: Braillelaan 10, het brandveilig gebruik kliniek

Plaats

Rijswijk