Bekendmakingen

Algemene Plaatselijke Verordening week 16

Verkeersontheffing Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij ontheffing hebben verleend op grond van artikel 87 juncto in samenhang met artikel 10 van het Reglement Verkeersregels en Verkeers