Bekendmaking van raadsbesluit vastgesteld bestemmingsplan Godfried Bomansstraat

Het vastgesteld bestemmingsplan (bestemmingsplanidentificatienummer NL.IMRO.0603.bpgodfriedbomansst-VA01) ligt ter inzage met ingang van vrijdag 8 september 2023 tot en met donderdag 19 oktober 2023.

De Godfried Bomansstraat is gelegen in de wijk Steenvoorde II - Stervoorde. Het plangebied ligt in een gebied omsloten door de Albert Schweitzerlaan, de Petronella Voutestraat, de Henri Dunantlaan en de Doctor H.J. van Mooklaan. De Godfried Bomansstraat steekt dit gebied in. 

afbeeldingen

Afbeelding 1: Luchtfoto met het plangebied rood omlijnd
Afbeelding 2: Impressie noordgevel (bron: Weboma, 2022)
Afbeelding 3: Impressie zuidgevel (bron: Weboma, 2022)

De gemeenteraad van Rijswijk heeft in zijn vergadering van 27 juni 2023 het bestemmingsplan “Godfried Bomansstraat” vastgesteld. Dit plan ligt wederom 6 weken ter inzage op het gemeentehuis, vanaf 8 september 2023 tot en met 19 oktober 2023. Gedurende deze periode kan beroep worden ingesteld tegen het vastgesteld plan.

Aanleiding en aard nieuw bestemmingsplan

Rijswijk Wonen is sinds 2003 eigenaar van de locatie aan Godfried Bomansstraat 2, waar tot 2020 een schoolgebouw stond van basisschool de ‘Wethouder Brederodeschool’. Weboma gaat hier namens Rijswijk Wonen een appartementencomplex realiseren met maximaal 34 woningen in de sociale huur, inclusief parkeerplaatsen voor de bewoners en bezoekers in het openbaar gebied. 

Het woongebouw kent een maximale bouwhoogte van 14 m en zal bestaan uit 4 bouwlagen. De tuin om het gebouw heen wordt groen ingericht met aandacht voor sociale duurzaamheid. Het gebouw wordt op de langste zijde geplaatst, van oost naar west, zodat er aan de noord- en zuidzijde ruimte overblijft voor gemeenschappelijke en openbare ruimten. De gemeenschappelijke en openbare ruimten betreffen de groenvoorzieningen. Het parkeren vindt plaats in de openbare ruimte, hier zijn voldoende bestaande parkeervoorzieningen. Omdat deze ontwikkeling niet past in het geldende bestemmingsplan is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Vaststelling

Er is één zienswijze ingediend op het bestemmingsplan. Deze heeft niet geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan. Verder is de watertoets aangepast en ook de waterparagraaf van het bestemmingsplan. Alle wijzigingen zijn terug te vinden in de Nota van Zienswijzen, die deel uitmaakt van het raadsbesluit.

Terinzagelegging

Het raadsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan “Godfried Bomansstraat” liggen hierna, met ingang van vrijdag 8 september 2023 tot en met donderdag 19 oktober 2023, ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. De stukken kunt u alleen inzien op afspraak bij de balie Publieksvoorlichting in het stadhuis van Rijswijk. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcenter van de gemeente op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070. De pdf-stukken zijn hier in te zien. 

De digitale stukken (IMRO-gecodeerd) kunt u bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.bpgodfriedbomansst-VA01.

Beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan

Een belanghebbende en degene die tijdig zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, kunnen gedurende de terinzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. 

Een beroepschrift dient de gronden van beroep en het kenmerk van het besluit tegen welke het zich richt, te bevatten. Verder moet het beroepschrift worden gedateerd en worden voorzien van naam, adres en handtekening. Als een beroepschrift is ingediend, bestaat tevens de mogelijkheid om bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast een eventueel beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit van de gemeenteraad niet eerder in werking dan dat op een dergelijk verzoek is beslist.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcenter via telefoonnummer 14 070. U kunt dan vragen of u kunt spreken met een medewerker van het team Ruimte.