Te Werve: De Schakel

Rijswijk Wonen wil op locatie ’De Schakel’, gelegen aan de Karel Doormanlaan ter hoogte van de kruising met de Generaal Vetterstraat, maximaal 56 eengezinswoningen (sociale huur) bouwen, waaronder maximaal 8 ‘tiny houses’. Rijswijk Wonen gaat hiervoor de bestaande gestapelde woningen en het schoolgebouw slopen.

Impressie de Schakel

Het plan past niet direct binnen het geldende bestemmingsplan, maar wel binnen de vastgestelde kaders ten behoeve van wijzigingen. Daarom heeft de gemeente Rijswijk op 13 oktober 2020 het wijzigingsplan De Schakel vastgesteld.

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan “De Schakel” ligt met ingang van vrijdag 23 oktober 2020 tot en met donderdag 3 december 2020 ter inzage bij de balie publieksvoorlichting in de hal van het Stadhuis, Bogaardplein 15 te Rijswijk. Het vastgestelde wijzigingsplan kunt u inzien op afspraak bij de balie Publieksvoorlichting in het stadhuis van Rijswijk. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met het Klantcontactcenter van de gemeente op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur, via het telefoonnummer 14070. De pdf-stukken zijn in te zien via https://www.rijswijk.nl/TeWerve. De digitale stukken (IMRO-gecodeerd) kunt u bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die website kunt u het beste zoeken op het volgende identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0603.wpdeschakel-VA01.

Reageren

Degene die tijdig zijn of haar zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt, en een belanghebbende die aantoont dat hij of zij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, kan gedurende de terinzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Als een beroepschrift is ingediend bestaat tevens de mogelijkheid om bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.