Begroting 2019-2022 Rijswijk voert ambitieus collegewerkprogramma uit

​Het college van burgemeester en wethouders presenteert de meerjarenbegroting 2019-2022. Er ligt een ambitieus collegewerkprogramma waar de komende jaren ruim 9 miljoen voor wordt vrijgemaakt. Het college is er in geslaagd daarvoor een sluitende meerjarenbegroting op te stellen. ​De Programmabegroting bevat de financiële uitwerking voor de jaren 2019-2022 van het collegewerkprogramma ‘Rijswijk maken we samen’. De ambities uit het collegewerkprogramma staan voor de uitdagingen waar Rijswijk de komende jaren voor staat en waar het college met veel energie en enthousiasme mee aan de slag gaat.

De Programmabegroting bevat de financiële uitwerking voor de jaren 2019-2022 van het collegewerkprogramma ‘Rijswijk maken we samen’. De ambities uit het collegewerkprogramma staan voor de uitdagingen waar Rijswijk de komende jaren voor staat en waar het cAmbities
In het programma hebben we tien grote beleidsthema’s geformuleerd waaronder duurzaamheid, veiligheid en dienstverlening. In 2019 investeert het college € 1,7 miljoen euro om deze ambities te realiseren. Voor de komende jaren is hiervoor in totaal ruim € 9 miljoen vrijgemaakt. We houden vast aan onze koers om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn. Hiervoor is het belangrijk dat we nu al volop investeren in energiebesparing en in het opwekken van schone energie. We investeren in de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en er komen meer handhavers op straat. We gaan verder met de ontwikkeling van winkelcentrum In de Bogaard en de Plaspoelpolder, met onder meer de transformatie van het Havengebied en het Kesslerpark. We investeren in de Landgoederenzone en in doorgaande fietsroutes. Verder wordt er extra ingezet op de verbetering van openbare verlichting. Het Rembrandtkwartier krijgt een Kindcampus: er komen drie scholen in één gebouw. Daarnaast geven we uitvoering aan het Lokaal Sociaal Akkoord: samen met werkgevers helpen we Rijswijkers aan werk. Met de zorgaanbieders maken we afspraken over de resultaten die zij gaan leveren.

Uitdagingen
Tegenover onze ambities staan financiële uitdagingen waar wij in de komende jaren mee worden geconfronteerd. Denk bijvoorbeeld aan de grondexploitatie Sion-’t Haantje die onder druk staat en de uitkeringen die we van de landelijke overheid krijgen voor de uitvoering van de Participatiewet en het sociaal domein. Deze uitkeringen zijn onvoldoende voor de uitvoering van deze taken. Van belang is dat we naast onze ambities blijven zorgen voor een sluitende meerjarenbegroting en inzichtelijk maken wat deze ambities de komende jaren kosten. Ons financieel kader, zoals afgesproken in het hoofdlijnenakkoord, vormt de onderlegger van alles wat we doen.

Evenwichtig
Wethouder Financiën Jorke van der Pol: “We zijn er als college in geslaagd om onze ambities waar te maken, ondanks de financiële uitdagingen. We hebben hierbij afgewogen keuzes gemaakt tussen het op orde brengen van de basis en het ontwikkelen van nieuw beleid. Het college wil graag vol enthousiasme aan de slag met de uitvoering van de ambities.” De komende jaren gaan wij onze ambities uit het collegewerkprogramma nog verder uitbouwen. Immers op veel vlakken zullen er nog belangrijke keuzes gemaakt worden, want ‘Rijswijk maken we samen’.